9 Step Forward
9 วิธี recreate-thailand คืออะไร

เมื่อต้นมะม่วงในบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกคือ ประเทศ สังคม สิ่งแวดล้อม และพวกเราทุกคน สู่การถอดรหัสเป็น ๙ วิธีเพื่อฟื้นฟูชาติ ที่อยากชวนทุกคนก้าวเข้ามามีส่วนร่วม

การฟื้นฟูและทำให้ต้นมะม่วงในเรื่องพระมหาชนกกลับมามีชีวิตใหม่ ก็เปรียบเหมือนการพลิกฟื้นสังคมไทยที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ หลักวิธีในการฟื้นฟู และการมีสำนึกและรู้หน้าที่ของทุกคนในสังคม

เราจึงถอดรหัส ๙ วิธี ฟื้นฟูชาติด้วยพลังคนรุ่นใหม่ออกมาเป็น ๙ วิธีการฟื้นฟู “ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และฟื้นฟู “สังคม” และ “คน” หัวข้อต่างๆ

ปลูกจิตสำนึกและสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมในการลงมือทำ
(Embed awareness and create support for action)
ก้าวที่ ๑ การเพาะเม็ดมะม่วง
เปรียบเหมือนการเริ่มสร้างความเปลี่ยนแปลงจากส่วนที่ลึกที่สุดคือ การสร้าง Awareness ในใจของคนให้เจริญงอกงาม ใครๆก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีได้ ถ้าได้รับการสะสมอาหารและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม หมายถึงถ้าได้รับข้อมูลที่ดี ที่ถูกต้อง และอยู่ในสภาวะเเวดล้อมที่สามารถให้สามารถต่อยอดใช้ข้อมูลนั้นในเชิงปฏิบัติจริงได้
ฟื้นคุณค่าและองค์ความรู้เดิมให้เข้ากับยุคสมัย
(nursing the existing value in the new context)
ก้าวที่ ๒ ถนอมราก
การมองกลับไปในคุณค่าหลัก องค์ความรู้ หรือสิ่งที่มีอยู่ก่อนแล้วแต่อาจหายไปหรือถูกบิดเบือนทำลายไป แล้วหล่อเลี้ยงสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามขึ้นมาใหม่โดยใช้เทคนิคใดใดก็ตามให้เข้ากับยุคสมัยหรือเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน
สนับสนุนคนแต่ละคนให้ลงมือทำในส่วนที่ตนเองถนัด
(support one’s potential to rise)
ก้าวที่ ๓ ปักชำกิ่ง
การเลือกหาความสามารถในแต่ละบุคคลที่มีอยู่แล้วเอาไปขยายผลโดยยึดพื้นฐานของวิธีคิด ประสบการณ ความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของแต่ละคนเป็นหลัก
ประยุกต์ความรู้ใหม่ให้เข้ากับบริบทเดิม
(Apply new knowledge to the old context)
ก้าวที่ ๔ เสียบยอด
เปรียบเหมือนการเอาความรู้ วิชาการ วิธีการที่ได้ผลใหม่ๆ ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทเดิมเพื่อต่อยอดการพัฒนา โดยไม่จำเป็นต้องโทษหรือต้องทำลายความเป็นตัวของตัวเองหรือบริบทเดิม
ร่วมมือระหว่างกันเพื่อสร้างคุณค่าใหม่หรือขยายผลลัพธ์เดิม
(Collaboration and Capacity Sharing)
ก้าวที่ ๕ ต่อตา
การเอาส่วนที่สามารถส่งเสริมกันได้ระหว่างองค์กรหรือบุคคลมาผสานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าขึ้น หรือพัฒนางานเดิมให้ขยายผลลัพธ์ได้มากขึ้น
สร้างการเติบโตจากการเปิดพื้นที่รวมตัวคนที่มีความสนใจเดียวกัน
(Community building and knowledge sharing)
ก้าวที่ ๖ ทาบกิ่ง
การมีพื้นที่ให้เอาคนที่เชื่อเหมือนๆกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างชุมชนของคนที่เชื่อเรื่องเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ทั้งด้านเทคนิค ด้านกำลังใจ
พัฒนาเครื่องมือหรือต้นแบบที่สามารถขยายไปพื้นที่อื่นได้ง่าย
(Scalable approach for rapid growth)
ก้าวที่ ๗ ตอนกิ่ง
วิธีการที่คิดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมาตรฐานบางอย่างเพื่อให้พื้นที่หรือชุมชน องค์กรอื่นๆสามารถ scalable ได้ง่าย
นวัตกรรมสร้างสิ่งที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้
(Innovation for any possibilities)
ก้าวที่ ๘ รมควัน
เปรียบเหมือนการทำให้เห็นว่าสิ่งที่ไม่เคยเห็นว่าจะเป็นไปได้ หรือการก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่เดิมไม่คิดว่าจะทำได้
ส่งต่อ Impact ไปในวงกว้างให้รวดเร็วด้วยวิธีการสื่อสารแบบต่างๆ
(Communication for multiplying change)
ก้าวที่ ๙ การทำชีวาณูสงเคราะห์
การสื่อสารแบบต่างๆ เพื่อการสร้าง snowball impact หรือการส่งต่อ ข้อมูลแบบต่างๆ ให้ขยายขนาดการสร้างคามเปลี่ยนแปลงให้กว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว