สื่อใหม่ผู้ขับเคลื่อนสังคม
Writer by admin , 24 Mar 2020

เมื่อสื่อเปลี่ยนบทบาทจากการเสนอข้อเท็จจริง สู่การสร้างพื้นที่ระดมความเห็นมวลชนเพื่อสร้างปฏิบัติการ

 

สื่อมีหน้าที่สำคัญดังปรากฏเป็นหนึ่งในขั้นตอนของการฟื้นฟูต้นมะม่วง คือ ชีวาณูสงเคราะห์ การขยายแนวคิดที่ถูกต้องให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นคราวละมาก ๆ  จนนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอันหมายถึงการฟื้นฟูคุณค่าอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปัจจุบัน สื่อใหม่ หรือ New Media เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันและส่งอิทธิพลกับชีวิตผู้คนชนิดพลิกฝ่ามือ

 

Robert K. Logan นักนิเวศวิทยาสื่อชาวอเมริกัน ตีพิมพ์หนังสือชื่อ Understanding New Media : Extending Marshall McLuhan (2010) ระบุถึงคุณลักษณะของ New media สรุปใจความแบบย่อได้ว่า สื่อใหม่ หมายถึง สื่อที่เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยเนื้อหาที่ปรากฎในสื่อใหม่มักเกิดจากการผสมผสานความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม และเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ของผู้ใช้ ไม่ได้ถูกกำหนดมาจากผู้บริหารสื่อ ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงมีอำนาจในการสร้างสื่อ ทำให้สื่อใหม่สามารถแตกตัวแบบทวีคูณ พกพาง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก ปฏิบัติการได้หลายแบบ สิ่งสำคัญคือสื่อใหม่ช่วยสร้างชุมชนและกลุ่มความสนใจใหม่แทนที่สถาบันเก่าแก่ดั้งเดิม ซึ่งนำไปสู่วิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ไม่รุงรังและซับซ้อนแบบวิธีการแก้ปัญหาแบบเก่า 

 

สื่อใหม่จึงมักรู้จักกันในอีกชื่อว่า Social Media เพราะเมื่อมีผู้สนับสนุนประเด็นมากขึ้น มักนำไปสู่ปฏิบัติการเพื่อเรียกร้อง กดดัน จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาจากผู้ที่มีอำนาจ นอกจากส่งผ่านความคิดยังช่วยแก้ปัญหาในระดับโครงสร้าง อาทิ ชุมชนช่วยกันฟื้นฟูเมืองเก่าหรือย่านที่เคยซบเซาให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ซึ่งเมื่อชุดคุณค่าที่ถูกต้องได้รับการฟื้นฟูนั่นหมายถึงการแก้ปัญหาสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากร รวมถึงการเรียกคืนทัศนคติที่ดีให้กับสังคม โครงการ 9 Re-Creation จึงอยากชวนทุกคนมาช่วยกันบ่มเพาะนักสร้างสรรค์สื่อรุ่นใหม่ที่จะช่วยกันฟื้นฟูคุณค่าโดยเริ่มก้าวแรกจากตัวเราเชื่อมโยงเข้ากับกับนักสร้างสรรค์สื่อ 9 คนที่มีทักษะและประสบการณ์มาช่วยกันบ่มเพาะนักสร้างสรรค์สื่อรุ่นใหม่ อาทิ

 

คุณ อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) : Painter & Art Therapist
ประเภทการสื่อสาร : สีน้ำ / สีอะครีลิค / สีชอล์ค Painting

 

คุณ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ (คุณเอ๋) : Installation Artist
ประเภทการสื่อสาร : ศิลปะการจัดวาง Installation Art
.
คุณ วีระชัย ดวงพลา (เดอะดวง) : Cartoonist
ประเภทการสื่อสาร : วาดการ์ตูน Cartoon Drawing

คุณ ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล (คุณป๊อก) : Painter
ประเภทการสื่อสาร : สีน้ำมัน Oil Painting

คุณ สุพัตรา หมั่นแสวง (มานี มีใจ) : Photographer
ประเภทการสื่อสาร : ถ่ายภาพ Photography

คุณ จักรพันธ์ สุวรรณพานิช (คุณโอ๊ค) : Magazine Designer
ประเภทการสื่อสาร : ออกแบบหนังสือ Booklet Design

คุณ วีร์ วีรพร (คุณวีร์) : Environmental Graphic Designer
ประเภทการสื่อสาร : ออกแบบเรขศิลป์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ Environmental Graphic Design

คุณ ฟ้าวลัย ศิริสมพล (Mamablues) : Street Artist
ประเภทการสื่อสาร : สตรีท อาร์ท Street Art

คุณ อัตตา เหมวดี (คุณอัตต้า) : Video Producer
ประเภทการสื่อสาร : วิดีโอ Video

 

หากใครอยากพัฒนาแนวคิดเพื่อการฟื้นฟูสังคมและได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานจากนักสร้างสรรค์สื่อใหม่ทั้ง 9 ท่าน สามารถติดตามได้จากโครงการ 9 Re-Creation และความเคลื่อนไหวที่กำลังปรากฎ

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา