ออกแบบและปรับเปลี่ยนสังคม…ด้วยนวัตกรรม
Writer by admin , 24 Mar 2020

เปลี่ยนแปลงสังคมด้วยนวัตกรรมเริ่มจากการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

 

นวัตกรรมสังคม หรือ Social Innovation เกิดจากความตระหนักถึงภาคส่วนในสังคมที่ยังประสบปัญหา มีความเหลื่อมล้ำ ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากรัฐ จึงมุ่งแก้ปัญหาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมซึ่งอาจพิจารณาได้จาก

 

การฟื้นฟูคุณค่าและองค์ความรู้ (Value and Knowledge Recreation) 

การสร้างเครดิตและการระดมทุน (Microcredit and Fundraising) 

การศึกษานอกระบบ (Distance Learning / MOOC)

อาสาสมัครออนไลน์และการขับเคลื่อน (Online Volunteer / Activism) 

 

ภายใต้องค์ประกอบทั้ง 4 จะเห็นว่า การฟื้นฟูคุณค่าก็สำคัญ นวัตกรรมสังคมจึงไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่ อาจจะเคยเกิดขึ้นมาแล้วและมีการปรับเปลี่ยนตัดทอนจนเกิดความสร้างสรรค์

 

การฟื้นฟูคุณค่าและองค์ความรู้ (Value and Knowledge Recreation) 

ชุมชนหลายแห่งถอดองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาที่ชุมชนเคยมีเพื่อนำมาปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นสินค้าและบริการ อย่างกรณีของ Doister ช่วยยกระดับวัฒนธรรมชาวดอย ซึ่งนอกจะสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ ยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของการเป็น High Lander ด้วยสโลแกน Proud to be Highlander & Doister wanna be

 

การสร้างเครดิตและการระดมทุน (Fundraising / Micro credit)

Micro Credit การระดมเงินของกลุ่มที่ไร้พลังการต่อรองเพื่อสร้างสถาบันทางการเงินและให้บริการภายในกลุ่ม อาทิ ธนาคารโสเภณี หรือ Usha Bank ประเทศอินเดีย ซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายบริการทางเพศ นอกจากมีเงินออม สมาชิกยังหวังว่าลูกหลานจะได้รับการศึกษาและไม่ต้องเป็นโสเภณีแบบพวกเขา

 

ขณะที่ Fundraising เป็นเครื่องมือสำคัญของกิจกรรมการกุศลหรือกิจการเพื่อสังคมอย่างกรณี  Ashoka สามารถระดมทุนเพื่อใช้บ่มเพาะ (incubate) โครงการเพื่อสังคมให้ขึ้นมาเป็น ผู้ประกอบการทางสังคม ด้วยแนวคิด Everyone A Changemaker จากเครือข่ายสมาชิก 92 ประเทศทั่วโลก

 

การศึกษานอกระบบ (Distance Learning / MOOC)

Distance Learning ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้กับทุกที่และทุกคน กรณีตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Immanuel Music School ซึ่งใช้ดนตรีคลาสสิคยกระดับคุณภาพชีวิตเด็ก ๆ ในชุมชนแออัดคลองเตยและสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติแม้ไม่เคยผ่านการเรียนในสถาบันดนตรีชั้นสูงมาก่อน

 

อาสาสมัครออนไลน์และการขับเคลื่อน (Online Volunteer / Activism)

กลุ่มอาสาสมัครที่ใช้ online platform โพสต์ทักษะหรืองานที่ต้องการอาสาสมัครทางสังคม กรณีขององค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้จัดตั้ง United Nations Volunteers หรือ UNV โดยอาสาสมัครที่เข้าร่วมสามารถตั้งประเด็นการพัฒนาสู่ความยั่งยืนและขับเคลื่อนการทำงานได้จากทั่วทุกมุมโลก

 

ในสังคมยังมีผู้คนและชุมชนจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้ง หรือความช่วยเหลือจากรัฐเข้าไม่ถึง นวัตกรรมทางสังคมจึงถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างสร้างสรรค์ เริ่มจากพลังของคนที่มีมากกว่าส่งผ่านไปยังคนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ หรือพลังจากภายในชุมชนเองที่ปลุกไอเดียสร้างสรรค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกชีวิตได้รับสิทธิและความเสมอภาค เกิดศักยภาพในการแข่งขัน และที่สำคัญคือการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา