3 ประสาน ขับเคลื่อนสังคมเมืองและสิ่งแวดล้อม
Writer by admin , 20 Feb 2020

ขบวนการเคลื่อนไหวประเด็นสิ่งแวดล้อมและเมืองเกิดจากการทาบ  3 กิ่ง Media Education และ Civic Action

 

พลเมืองตื่นตัว หรือที่เรียกกันว่า Active Citizen เป็นปรากฏการณ์ที่สืบเนื่องจากการมาของ Social Media ซึ่งก่อให้เกิดการขับเคลื่อนสังคมในหลายมิติ ช่วยให้รูปแบบของการเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับปัญหา การรวมกลุ่ม ไปจนถึงการลงมือแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงไปและกลายเป็นขบวนการขับเคลื่อนสังคมทั่วโลก โดยเฉพาะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตในเมือง 

 

การรวมกลุ่มในโซเชียลมีเดีย : สื่อสาร ทำความเข้าใจ สร้างความรับรู้

การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ ข้อมูล ข้อเท็จจริง หลายครั้งมักเกิดขึ้นจากจอสมาร์ทโฟน เพจหรือกลุ่มในโซเชียลมีเดียจึงสำคัญกับการตั้งคำถาม การสร้างความรับรู้ (awareness) ซึ่งเป็นสะพานสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่แค่ในระดับประเทศ แต่ชุมชนเล็ก ๆ ที่ห่างไกลความเจริญก็สามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับประเด็น Climate Change และเกิดสำนึกห่วงใยสิ่งแวดล้อมได้แบบไม่ยากเย็น

 

การรวมกลุ่มภาคประชาสังคม : ปฏิบัติการ ลงมือทำ สร้างการเปลี่ยนแปลง

จากโลกโซเชียลมีเดียสู่โลกแห่งความเป็นจริง การเดินไปตามท้องถนนทุกวันและต้องเผชิญกับปัญหาทำให้หลายกลุ่มลงมือแก้ไขปัญหารอบตัวตามกำลังเท่าที่ประชาชนพอจะหยิบจับทำได้เอง เริ่มจากการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งวางกลยุทธ์แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ตัวอย่างของกลุ่มที่ลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจัง อาทิ 

กลุ่มเกสรลำพู แก้ปัญหาสภาพลำคลองที่เน่าเสียในเขตบางลำพูและชุมชนโดยรอบ

กลุ่มMayday แก้ปัญหาการให้ข้อมูลของป้ายรถเมล์ และส่งเสริมการใช้ขนส่งสาธารณะ

กลุ่มยังธน ฟื้นฟูชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวฝั่งธน โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่สุขภาวะ

กลุ่มสวนผักคนเมือง แก้ปัญหาความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองและการพึ่งพาตนเอง

กลุ่มพายเรือเก็บขยะ ตามเก็บกวาดขยะในแหล่งน้ำทั้งในและนอกกรุงเทพมหานคร

กลุ่มClimate Strike Thailand สร้างความรับรู้เรื่องปัญหาโลกร้อนและสิ่งแวดล้อม

ฯลฯ

หลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อม : ค้นคว้า วิจัย และทดลอง

Climate Change กลายเป็นวาระเร่งด่วนที่ถูกบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษา ประเทศอิตาลีเป็นประเทศแรกที่รัฐบาลบรรจุรายวิชา Climate Change ลงในหลักสูตรอย่างเป็นทางการซึ่งจะเริ่มสอนในปี 2563 ส่วนประเทศนิวซีแลนด์มีการผสานความร่วมมือระหว่างกระทรวง Climate Change และกระทรวงการศึกษานิวซีแลนด์ ในการจัดสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับ Climate Change ไว้ในทุกระดับชั้น สำหรับประเทศไทยเริ่มมีหลักสูตรบูรณาการและเชื่อมโยงมิติของเมืองและสิ่งแวดล้อมแบบข้ามศาสตร์ข้ามสาขาให้เห็นมากขึ้น อาทิ 

 

ศูนย์วิชาการนานาชาติด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CITC) โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โดย มหาวิทยาลัยมหิดล 

Chula MOOC หลักสูตร Environment 4.0

ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ โดย มหาวิทยาลัยรังสิต

ศูนย์รวมตะวัน โดย สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สาขาการพัฒนาและจัดการเมือง โดย วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 

การขับเคลื่อนสังคมและการแก้ไขปัญหาจะเกิดขึ้นไม่ได้หากทุกคนมองแต่ในมุมของตนเอง ทำแต่ในส่วนที่ตัวเองทำได้ หรือเข้าใจ ขาดการบูรณาการและไม่ยื่นมือของแต่ละคนออกมาช่วยกันแก้ปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง Climate Change และสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ต้องการสำนึกร่วมกัน และเห็นความสำคัญร่วมกันของคนทั้งโลก การประสานประโยชน์และความร่วมมือช่วยให้ปัญหาที่เคยใหญ่มหึมากลับเล็กลง และที่สำคัญเราไม่ต้องแก้ปัญหาคนเดียว หมดเวลาเป็นฮีโร่แบบฉายเดี่ยว แต่ทุกคนสามารถเป็นฮีโร่และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เน้นบูรณาการตามแนวคิดเรื่องการทาบกิ่ง ใน ๙ วิธีแห่งศาสตร์พระราชา

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา