สนับสนุนคนแต่ละคนให้ลงมือทำในส่วนที่ตนเองถนัด
(support one’s potential to rise)
ก้าวที่ ๓ ปักชำกิ่ง

เราขอสนับสนุนให้สังคมสนับสนุนคนแต่ละคนให้ลงมือทำในส่วนที่ตนเองถนัด

 

การขยายพันธุ์ต้นไม้ทำได้หลายวิธี เพราะต้นไม้แต่ละชนิดเหมาะกับวิธีการขยายพันธ์ุคนละแบบ บางชนิดเหมาะสำหรับใช้วิธีเพาะเมล็ด ตอนกิ่ง หรือแยกกอ บางต้น ถ้ามีกิ่งดีอยู่แล้วก็ควรที่จะนำกิ่งดีมาปักชำ ถ้าอยากขยายพันธุ์ให้ได้ผล ปัจจัยหนึ่งที่เรากำหนดได้คือเลือกวิธีที่เหมาะกับต้นไม้ชนิดนั้นๆ พร้อมคัดสรรส่วนที่ดีมาเป็นต้นแบบในการขยายพันธุ์ด้วย

เมื่อนำมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาคนและสังคม การเลือกส่วนที่เหมาะสมของพืชนั้นๆ มาปักชำ จึงหมายถึงการเลือกหาความสามารถในแต่ละบุคคลที่มีอยู่แล้ว นำไปขยายผล โดยยึดพื้นฐานของวิธีคิด ประสบการณ์ ความสามารถ ความถนัด และศักยภาพของแต่ละคนเป็นหลัก

ดังนั้น ก้าวที่ ๓ ของการฟื้นฟูชาติคือการสนับสนุนให้แต่ละคนลงมือทำในสิ่งที่ตนเองถนัด

เสริมความถนัดได้ตั้งแต่เด็ก

ปรัชญาทางการศึกษาที่น่าสนใจข้อหนึ่งของฟินแลนด์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก คือ การจัดให้เด็กประถมเรียนวันละไม่เกิน 5 ชั่วโมง เพื่อนำเวลาไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่ตนเองสนใจให้เก่งขึ้น เช่น ด้านดนตรี กีฬา ตลอดจนการเข้าใจในความแตกต่างด้านความสามารถของนักเรียนแต่ละคน คุณครูจึงได้รับความเชื่อใจจากสังคมให้สามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ของเด็ก

ไม่ว่าถนัดอะไรก็ขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้

แนวคิดเรื่องการสนับสนุนให้แต่ละคนได้ลงมือทำในสิ่งที่ตนเองถนัดสามารถประยุกต์ไช้กับการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในหลายเรื่อง เช่น เมื่อนำมาปรับใช้กับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เราอาจจะสนับสนุนคนที่สนใจเรื่องการเขียนโปรแกรม ได้พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการข้อมูลขยะ หรือคนที่ถนัดด้านวิศวกรรม อาจจะได้รับการสนับสนุนให้สร้างเครื่องเก็บขยะอัตโนมัติในทะเล เป็นต้น

ธุรกิจรักษ์โลก ออกแบบได้

นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวไทยหลายคนใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบของตัวเองเพื่อช่วยโลก เช่น Rubber Killer กระเป๋าที่ผลิตจากยางรถยนต์ใช้แล้ว หรือ Qualy ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนดีไซน์รักษ์โลก นับเป็นสัญญาณที่ดีของการปรับเปลี่ยนของภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่หันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และช่วยกระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคอีกด้วย

สื่อสารเพื่อเปลี่ยน

greenery.org กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่นำความถนัดด้านการใช้สื่อร่วมสมัยมาขับเคลื่อนโลกใบนี้ให้หมุนไปสู่วิถีที่เชื่อเรื่องการบริโภคอย่างยั่งยืน สร้างวัฒนธรรมสีเขียวให้แข็งแรง ผ่านการสื่อสารอย่างเข้าใจง่ายบนพื้นที่ออนไลน์

เพราะการสื่อสารที่ดีมีพลังกว่าที่คิด
ด้วยความเชื่อว่า “สื่อที่เหมาะสม” เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างให้เด็กและเยาวชนในสังคมไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (Thai Media Fund) จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายทุกภาคส่วนผ่านการให้ทุนในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสื่อสร้างสรรค์ได้อย่างทั่วถึง สร้างนิเวศสื่อที่ดีเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลายๆ ประเด็น นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาทรัพยการบุคคลได้อย่างยั่งยืน

นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของคนที่ลงมือทำจากสิ่งที่ตนเองถนัด โดยเริ่มได้ง่ายๆ จากการเชื่อว่าทักษะหรือความชำนาญของทุกคนมีประโยชน์ต่อโลกใบนี้เสมอ หากรู้จักหยิบมาใช้ในทางที่ดี และการสนับสนุนให้แต่ละคนให้ลงมือทำในส่วนที่ตนเองถนัดนั้นจะช่วยขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาไปได้ไกล และขจัดปัญหาให้หมดไปได้เร็วขึ้น

หนึ่งคนมีหนึ่งความถนัด หลายร้อยคนก็มีอีกหลายร้อยความถนัด ทุกคนล้วนแตกต่างและมีสิ่งที่ตัวเองถนัดไม่เหมือนกัน 

มองให้เห็นความถนัดของตัวเอง เชื่อมั่น และนำมันออกมาใช้

หรือเมื่อมองเห็นจุดแข็งและข้อดีของคนอื่น ก็สามารถสนับสนุนกันและกันเพื่อเปลี่ยนมันเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมให้น่าอยู่ขึ้นได้

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา