ประยุกต์ความรู้ใหม่ให้เข้ากับบริบทเดิม
(Apply new knowledge to the old context)
ก้าวที่ ๔ เสียบยอด

เลือกสิ่งที่เหมาะและประยุกต์ใช้ให้เป็น เพราะทุกอย่างไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว

 

การประยุกต์ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพในยุคนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักกิจกรรม คนที่อยากทำธุรกิจเพื่อสังคม หรือบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่าประยุกต์ไว้ว่า คือการนำความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์

ตอนนึงจากหนังสือการคิดเชิงประยุกต์ ของคุณเกรียงศักดิ์ เจริญวงศักดิ์ ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงประยุกต์ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การคิดเชิงประยุกต์ (applicative thinking) คือ ความสามารถในการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เดิม ไปปรับใช้ประโยชน์ในบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสม โดยยังคงหลักการของสิ่งเดิมไว้ การคิดเชิงประยุกต์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของสิ่งที่มีอยู่เดิมในบริบทใหม่ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งช่วยให้เราหลุดจากการเป็นทาสของประสบการณ์ ทาสของการดำเนินชีวิตตามความเคยชิน แต่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยและสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป”

เทคนิคคิดแบบประยุกต์

 

  • ตั้งคำถามเพื่อหาความเป็นไปได้

โดยคิดว่าองค์ความรู้หรือวิธีการใหม่ ๆ นั้น เหมาะสมกับบริบทเดิมที่จะนำไปใช้หรือไม่ ด้วยการตั้งคำถามเพื่อหาความเป็นไปได้ และตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้ก่อนลงมือปฏิบัติ เช่น 

วิธีนี้ใช้ได้จริงไหม จะนำไปใช้อย่างไร ใช้กับใคร ถ้าจะนำมาใช้ต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง นำไปใช้ตอนไหนถึงจะเหมาะ และเมื่อนำมาใช้แล้วจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไร เป็นต้น

  • “เลือกที่เหมาะ” และ “ประยุกต์ให้เป็น”

ทุกวันนี้มีองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมที่ถูกคิดค้นขึ้นมากมาย การรู้จัก “เลือกที่เหมาะ” และ “ประยุกต์ให้เป็น” จะทำให้เราสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมมาใช้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่าง เมื่อเราเห็นว่าทางรอดของปัญหาพลังงานสามารถแก้ได้ด้วยทั้งการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานหมุนเวียน แต่ทั้งนี้ก็ควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบท เช่น เลือกใช้พลังงานทางเลือกอย่างก๊าซธรรมชาติในชุมชนห่างไกล เพราะเหมาะสมกับพื้นที่มากกว่าการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) แทนหลังคาธรรมดาของตึกต่างๆ เป็นต้น

  • สร้างสรรค์ ต่อยอด

เช่น การนำหลักคิดและไอเดียรักษ์โลกมาประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจ หรือสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กับการดำเนินชีวิต เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถผสานเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้ อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากหลักคิดเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ อย่างเสื้อยืดจากขวดพลาสติก แปรงสีฟันจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือบริการที่เกิดจากหลักคิดเรื่องการลดใช้ทรัพยากร เช่น บริการเช่าเสื้อผ้าออนไลน์ที่ช่วยลดขยะจากเครื่องแต่งกาย และแอปพลิเคชั่นช่วยบันทึกและบริหารจัดการอาหารในตู้เย็น เพื่อลดขยะจากอาหาร เป็นต้น

  • ยืดหยุ่น ไม่ยึดติด

เช่น การรักษาวัฒนธรรมการแต่งกายอย่างไทย นอกจากที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้ารูปแบบเดิมเหมือนคนสมัยก่อนเป๊ะ ๆ แล้ว ยังสามารถประยุกต์โดยนำเพียงบางส่วนมาใช้ เช่น นำมาผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นชุดในรูปแบบสมัยใหม่เพื่อให้เหมาะกับการการใช้ชีวิตในปัจจุบัน หรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราได้อ่านบทความหรือเรื่องราวการประสบความสำเร็จของนักธุรกิจใหญ่ ฮาวทูจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ วิธีลดน้ำหนักให้ได้ผลเร็ว มีหลายคนที่พยายามทำตามสูตรเหล่านั้นโดยการลอกเลียนไม่ได้ประยุกต์ จนทำให้บางครั้งเกิดเป็นความทุกข์เพราะผลลัพธ์ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็น เพระาฉะนั้นจึงควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเอง สภาพแวดล้อมหรือบริบทเดิมของสิ่งต่างๆ จะมีความสุขมากกว่า

ทุกองค์ความรู้หรือประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้รับมา ล้วนมีประโยชน์กับกับเราในทางใดทางหนึ่ง เรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจต่างๆ เป็นวัตถุดิบที่ดี หากแต่ต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตัวเอง เหมาะกับบริบทที่เป็นอยู่ แล้ว วัตถุดิบเหล่านี้นั้นจะได้สร้างประโยชน์ได้เต็มที่ และคนใช้เองก็จะมีความสุขไปด้วย

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา