สร้างการเติบโตจากการเปิดพื้นที่รวมตัวคนที่มีความสนใจเดียวกัน
(Community building and knowledge sharing)
ก้าวที่ ๖ ทาบกิ่ง

ชุมชนทางความคิดของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน

 

เมื่อโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้คนในเกือบแทบทุกด้าน นิยามของคำว่า “ชุมชน หรือ community” จึงถูกขยายความกว้างขึ้น โดยก้าวข้ามจากความหมายของการเป็นสังคมขนาดเล็กของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน ซึ่งมีมิติของพื้นที่อยู่อาศัยทางกายภาพอยู่ด้วย กลายเป็น “พื้นที่” ที่รวมตัวคนที่มีความสนใจ มีความเชื่อในเรื่องเดียวกัน เป็นแรงบันดาลใจให้แก่กัน และมีอุดมการณ์ร่วมที่อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยกัน

เหมือนกับการเอากิ่งมาทาบกิ่ง ซึ่งหมายถึงการขยายพันธ์ุด้วยการเอาไม้พันธุ์เดียวกันมาทาบเข้าด้วยกัน เหมือนการมีพื้นที่ให้เอาคนที่เชื่อเหมือนๆ กันมาอยู่ด้วยกัน เพื่อสร้างชุมชนของคนที่เชื่อเรื่องเดียวกัน สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ทั้งด้านเทคนิค และด้านกำลังใจ เช่น การสร้างกลุ่มปิด ของคนที่สนใจผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และแบ่งปันวิธีรับมือกับคนที่ต่อต้านแบบต่าง ๆ

ตัวอย่างของชุมชนของคนที่มีความสนใจเดียวกัน ร่วมขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสังคมไปด้วยกัน

Trash hero : Everyone can be a hero
Trash Hero หรือผู้พิชิตขยะ เป็นกลุ่มคนรักษ์โลกที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ คืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดี ๆ ให้กับทะเล ผ่านกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มย่อยร่วมกันคิด ไม่ว่าจะเป็น การรวมตัวกันไปเก็บขยะที่ชายหาดสัปดาห์ละครั้ง การให้ความรู้กับชุมชนเรื่องการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และการรณรงค์ให้ผู้คนในสังคมเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อลดขยะ

ตอนนี้ Trash Hero ในประเทศไทยมีแชปเตอร์ย่อยๆ ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ หลีเป๊ะ อ่าวนาง บ้านกรูด กรุงเทพ บางสะพาน ชลบุรี เชียงใหม่ หัวหิน เขาหลัก เขาสก เกาะลันตา เกาะพงัน เกาะสมุย เกาะศรีบอยา เกาะเต่า ปัตตานี ภูเก็ต จันทบุรี เกาะพีพี ปราณบุรี อ่าวไร่เลย์ สามร้อยยอด สงขลา ตรัง ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Trash Hero ได้โดยไปร่วมกิจกรรมกับแชปเตอร์ย่อยในแต่ละพื้นที่ หรือขอตั้ง Trash Hero ในพื้นที่ของตัวเองขึ้นมาใหม่เลยก็ได้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://trashhero.org/

Greenery Challenge สังคมออนไลน์สีเขียว

Community สำหรับทุกคนที่ต้องการลงมือช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวัน โดยสมาชิกจะร่วมกันแบ่งปันไอเดีย ประสบการณ์ รวมถึงเทคนิค หรือความรู้ ในการลดขยะในชีวิตประจำวัน ผ่านการร่วมสนุกไปกับภารกิจลดขยะประจำเดือนที่ช่วยให้การจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่นภารกิจบอกเลิกพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง #ขวดเดียวแก้วเดิม #คิดไม่ถุง #มาเป็นคู่ #ไม่หลอดเนาะ สมาชิกท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นซึ่งแสดงถึงอีกก้าวของความสำเร็จด้านการสร้างสังคมสีเขียวผ่านการมีพื้นที่อย่างกลุ่ม Greenery Challenge ไว้ว่า “กลุ่ม​ Greenery Challenge ทำให้วิถีกรีนเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้น ภารกิจต่างๆ ทำให้เราพัฒนาความกรีนที่ทำอยู่ในชีวิตประจำวัน สร้างพลังสีเขียวให้เข้าถึงคนทั่วไป​ สร้างทัศนคติที่ดีต่อคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันลงมือสร้างสังคมที่เราออกแบบได้​ด้วยการลงมือทำ​”

พื้นที่รวมตัวคนที่มีความสนใจเดียวกันนี้ สามารถขยายผลจากการเป็นเพียงสังคมที่แบ่งปันไอเดียกันภายในกลุ่มเล็กไปสู่การเป็นพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันไอเดียให้คนอื่นๆ ในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรม เช่น จัดอีเว้นต์ เวทีเสวนา ตลาดนัด เพราะหนึ่งในวิธีที่จะขยายพันธ์ุต้นไม้ให้เติบโตเป็นต้นใหญ่ ให้ร่มเงาและออกดอกออกผลเป็นต้นทางความคิดที่ดีให้แก่สังคมนั้น ทำได้โดยเริ่มจากการเอากิ่งพันธ์ดีมาทาบกิ่งเข้าด้วยกัน สร้างพื้นที่ให้เอาคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันอยู่ด้วยกันและรวมพลังกันขับเคลื่อนโลก

 

=====================

สนับสนุนโดย: สำนักงานกองทุนสื่อสร้างสรรค์ (Thailand Media Fund)

ติดต่อสอบถาม: 9re-create@gmail.com

#9วิธีRecreateThailand #ก้าวแรกเริ่มที่เรา